PLAN EVAKUACIJE

plan evakuacije   Sukladno čl.55  Zakona o zaštiti na radu poduzimaju se mjere prevencije u obliku edukacije zaposlenika i provođenje vježbe evakuacije i spašavanja s ciljem pripreme i dobrog postupanja u slučaju potresa. Izrađenim planom evakuacije i spašavanja navode se bitni elementi za slučaj izvanrednog stanja koji će omogućiti organizirano napuštanje mjesta rada tj. prostorija …