DJEČJI VRTIĆ ˝POTOČNICA˝

MALA SUBOTICA

GLAVNA 55 A 

40321 MALA SUBOTICA

 

OGLAS O UPISU DJECE

U DJEČJI VRTIĆ ˝ POTOČNICA˝  MALA SUBOTICA

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

 

POSTUPAK UPISA DJECE 

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS S DOKUMENTACIJOM

od 12.05.2022. do 20.05.2022.

OBRADA I EVALUACIJA ZAHTJEVA

od 22.05.2022. do 05.06.2022.

OBJAVA REZULTATA BODOVANJA – LISTA REDA PRVENSTVA

13.06.2022.

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS S DOKUMENTACIJOM

Zahtjevi za upis podnose se od 12.05. 2022. do 20.05.2022. putem linka: https://vrtici.e-upisi.hr/. Link je dostupan samo u tom vremenskom periodu, a prijaviti se možete korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792). Molimo Vas da prije upisa provjerite podatke koji su od značaja za upis (da su u sustavu e-Građani vidljiva djeca, da je prijavljena ispravna adresa …). Nakon što pristupite aplikaciji za upis ispunite tražene podatke i priložite potrebnu dokumentaciju. Podnošenje zahtjeva moguće je podnijeti isključivo digitalnim putem. U prilogu se nalaze i upute za roditelje.

Eventualna pitanja i potrebne dodatne informacije dostupne su za vrijeme podnošenja zahtjeva na telefon stručnog suradnika pedagoga Maje Trstenjak 099 403 2625 i broj telefon vrtića 099 347 0335 radnim danom od 7,00 do 14,00 sati.

Zahtjev za  upis mogu podnijeti roditelji/skrbnici s prebivalištem/boravištem na području Općine Mala Subotica. 

Zahtjeve mogu podnositi i roditelji čija djeca ne navršavaju godinu dana života do 31.08.2022. Djeca koja ne navršavaju godinu dana života do 31.08.2022. biti će na Listi čekanja i ista će se upisivati ovisno o raspoloživosti kapaciteta u odgojnim skupinama. Lista čekanja iz prethodne pedagoške godine prestaje važiti i formira se nova lista čekanja. Prednost na listi čekanja imaju djeca koja su podnijela zahtjev na ovom upisnom roku, a nisu na Listi reda prvenstva.

Djeca se upisuju u jaslice/vrtić sukladno Pravilniku o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić “Potočnica” i Izmjenama i dopunama pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić ˝Potočnica˝ koji su dostupni na internet stranici Dječjeg vrtića ˝Potočnica˝ Mala Subotica potocnica.info 

 

Dokumentacija potrebna za upis djeteta u vrtić

Zahtjev za upis ( u daljnjem tekstu: zahtjev) s dokumentacijom podnosi roditelj, skrbnik, udomitelj djeteta (u daljnjem tekstu: roditelj). 

Uz zahtjev se prilaže:

– preslika rodnog lista

– potvrda o obavljenom sistematskom pregledu djeteta 

– kopija osobne iskaznice oba roditelja ili skrbnika, potvrda o prebivalištu/boravištu

– potvrde o zaposlenju roditelja/skrbnika ili potvrde o mirovini ( ne starije od 30 dana od datuma

   prijave) 

– kopiju cijele knjižice imunizacije (cijepljenja)

– preslika zdravstvene iskaznice djeteta 

– ispunjen upitnik za roditelje za upis u jaslice/vrtić.

Potvrdu/suglasnost o sufinanciranju djetetovog boravka u vrtiću više ne mora donositi roditelj/skrbnik, prosljeđuje ga vrtiću Općina Mala Subotica.

 

Dokumentacija koju sustav ne povlači prilaže se pod dodatnom dokumentacijom/priloženi dokumenti.

Nepotpuna upisna dokumentacija neće se razmatrati prilikom bodovanja i određivanja prednosti upisa. Upisna dokumentacija zaprimljena izvan redovnog upisnog roka neće se razmatrati. 

 

Roditelj djeteta dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Vrtić dostaviti/priložiti  odgovarajuću dokumentaciju kojom se pojedina prednost ostvaruje: 

  1. Za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – Rješenje o statusu invalida Domovinskog rata ili potvrda nadležnog tijela
  2. Za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih
  3. Za dijete čija su oba roditelja zaposlena ili su na redovitom školovanju – potvrda poslodavca o zaposlenju ili preslika evidencije HZZMO ili potvrda da su na redovitom školovanju
  4. Za dijete samohranih zaposlenih roditelja – smrtni list za preminulog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb da sam uzdržava dijete i potvrda poslodavca o zaposlenju ili preslika evidencije HZZMO
  5. Za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeliem – rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, presuda o razvodu braka ili dokaz da je brakorazvodna parnica u tijeku
  6. Za dijete bez oba roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi i u udomiteljskim obiteljima – rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb
  7. Za dijete s teškoćama u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe u vrtiću što se utvrđuje u propisanom postupku vještačenja – nalaz i mišljenje o težini i visini invaliditeta – oštećenju funkcionalnih sposobnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, medicinska dokumentacija i stručni nalazi i mišljenja.
  8. Za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete preslika rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih

 

O upisu djeteta s teškoćama u razvoju odlučuje se na temelju procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta za odgovarajućim programom i uvjetima koje Vrtić može ponuditi. Duljinu trajanja boravka djeteta s teškoćama određuje u svakom pojedinačnom slučaju stručni tim Vrtića.             

 

OBRADA I EVALUACIJA ZAHTJEVA 

Od 22.05.2022. do 05.06.2022. provodi se obrada i evaluacija zahtjeva. Tada se otključava aplikacija za roditelje i ukoliko se prilikom evaluacije uoče neke nelogičnosti, putem e-maila koji su roditelji naveli u zahtjevu zamoliti će se da naprave dopune ili izmjene.

 

OBJAVA REZULTATA BODOVANJA – LISTA REDA PRVENSTVA

Dana 13.06.2022. Vrtić će na svojim mrežnim stranicama i ulaznim vratima objekta objaviti Listu reda prvenstva sa šiframa djeteta koju je roditeljima dodijelio Vrtić i broj ostvarenih bodova te iskazane slobodne smještajne kapacitete ukoliko ih bude. 

Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova, redoslijed na listi prednosti utvrđuje se prema kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem prema datumu rođenja.

Djeca koja po rezultatima upisa nisu upisana u Vrtić vode se na Listi čekanja te će pravo upisa moći ostvariti tijekom godine, ukoliko se oslobode mjesta u odgojnoj skupini ili proširi kapacitet Vrtića.

 

INICIJALNI RAZGOVOR

Roditelj je obvezan uz prisutnost djeteta obaviti inicijalni razgovor. Inicijalnom razgovoru prisustvuje jedan od roditelja i stručni suradnik Vrtića. Inicijalni razgovor obavljat će se sa  djecom i roditeljima koji su na Listi reda prvenstva. Inicijalni razgovori obavljati će se prema rasporedu koji će se dogovoriti sa roditeljem/skrbnikom. 

 

PRIGOVORI NA LISTU REDA PRVENSTVA  

Prigovori na listu reda prvenstva zaprimali bi se u pisanom obliku do 21.06.2022. godine na e-mail: potocnica51@gmail.com. Vrtić rješava prigovore 24.06.2022. godine, a roditeljima se odgovor na prigovor šalje u pisanom obliku do 27.06.2022. godine. Konačna lista upisane djece objavila bi se 28.06.2022.godine na web stranici Vrtića potocnica51@gmail.com i na ulaznim vratima Vrtića sa šifrom djeteta i konačnim brojem ostvarenih bodova.

 

Upisi-u-djecje-vrtice-korisnicke-upute-roditelji

PRAVILNIK O UPISU I MJERILIMA UPISA

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPISU I MJERILIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ ˝POTOČNICA˝ (1)

ODLUKA O EKONOMSKOJ CIJENI DJEČJEG VRTIĆA POTOČNICA

 

OBAVIJEST O UPISIMA

OBAVIJEST – UPISI (str.1)

OBAVIJEST – UPISI (str.2)

 

ODLUKA O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ “POTOČNICA” ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023. (OBJAVA REZULTATA)